ARTIKEL 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het boeken van en deelname aan door Scopo Atletico georganiseerde Beweegfeestjes.

 

ARTIKEL 2 – Definities

2.1. Met Beweegfeestjes wordt bedoeld alle door Scopo Atletico georganiseerde kinderfeestjes

2.2. Met ‘de ouder’ wordt bedoeld de ouder, voogd, verzorger of begeleider van het aangemelde en/of deelnemende kind

2.3. Met ‘het kind’ wordt bedoeld de kinderen die deelnemen aan een Beweegfeestje

2.4. Met Scopo Atletico wordt bedoeld de aanbieder en organisator van de Beweegfeestjes

2.5. De website van Beweegfeestje is www.beweegfeestje.nl

 

ARTIKEL 3 – Aanmelding en inschrijving

3.1. Boeking van een beweegfeestje vindt plaats door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van Beweegfeestje

3.2. De persoonlijke gegevens van de ouder en het kind zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Scopo Atletico gebruikt

3.3. De boeking van een Beweegfeestje wordt enkel in behandeling genomen indien het inschrijfformulier volledig is ingevuld en aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

3.4. De ouder ontvangt per e-mail een bevestiging van de inschrijving.

3.5 Scopo Atletico behoudt zich het recht voor om bij ziekte van trainers de activiteit te annuleren

3.6 Scopo Atletico heeft het recht om in overleg de locatie van het Beweegfeestje te wijzigen

3.7  Mocht een tijdslot als beschikbaar zijn aangegeven op de website, maar kan Scopo Atletico hier niet aan voldoen, worden er verschillende alternatieven besproken met de ouder(s).

3.8 Mocht de ouder een locatie hebben geboekt, maar blijkt de locatie niet meer beschikbaar te zijn omdat deze locatie bijvoorbeeld bezet is, worden er verschillende alternatieven besproken met de ouder(s).

 

ARTIKEL 4 – Betaling

4.1. De hoogte van de vergoeding wordt vermeld op de website van Beweegfeestje. De vermelde bedragen op de website zijn inclusief BTW

4.2. De betaling van de vergoeding is mogelijk via een eenmalige betaling via iDEAL

4.3. Het Beweegfeestje gaat definitief door als de betaling in goede orde is ontvangen

4.4. Indien voorafgaand aan het Beweegfeestje niet aan de betaling is voldaan, behoudt Scopo Atletico zich het recht voor om de activiteit te annuleren.

4.5. Bij annulering van de activiteit door Scopo Atletico wordt de reeds betaalde vergoeding gerestitueerd.

 

ARTIKEL 5 –Annuleren

Indien een Beweegfeestje wordt geannuleerd op de dag van het geboekte Beweegfeestje, is de klant de volledige som verschuldigd.

 

ARTIKEL 6 – Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Scopo Atletico of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Scopo Atletico te werk zijn gesteld, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Scopo Atletico of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Scopo Atletico te werk zijn gesteld waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

6.2. Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

6.3 . Indien Scopo Atletico of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Scopo Atletico te werk zijn gesteld wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Scopo Atletico niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde gelden zullen in een dergelijk geval worden gerestitueerd.

6.4. Scopo Atletico of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Scopo Atletico te werk zijn gesteld heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

6.5. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een Beweegfeestje worden afgelast.

 

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid

7.1. De deelnemers of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Scopo Atletico en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van een van de deelnemers. Scopo Atletico is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

7.2. Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Scopo Atletico aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Scopo Atletico – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Scopo Atletico, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

7.3. De ouder van het kind verplicht zich om zichzelf te verzekeren tegen risico’s van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid.

7.4. Schade aan eigendommen van Scopo Atletico, dan wel schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt door het kind of door de ouder van het kind zullen worden verhaald op de ouder van het kind.

 

ARTIKEL 8 – Audio- en/of visuele opnames

Door het publiceren van foto’s en video’s op social media houden wij onze volgers op de hoogte van onze activiteiten. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van deelnemers. Daarnaast kunnen er opnames worden gemaakt ten behoeve van promotiemateriaal voor Scopo Atletico. Het is mogelijk dat u niet wilt dat foto’s en/of video’s van uw kind op internet verschijnen. Mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de activiteit kenbaar te maken via de inschrijfpagina, door geen toestemming te geven voor het maken van beeldmateriaal.

 

ARTIKEL 9 – Email & Nieuwsbrief

Bij boeking van een Beweegfeestje abonneert u zich automatisch op de Scopo Atletico nieuwsbrief, de verjaardagsmail en de verjaardagskaart. De nieuwsbrief bevat o.a. informatie over de naderende beweegkampen. U kunt zich onderaan de nieuwsbrief en de verjaardagsmail voor de nieuwsbrief en/of verjaardagsmail uitschrijven. Wilt u de verjaardagskaart niet meer ontvangen? Geef dit dan aan via info@beweegfeestje.nl.

 

ARTIKEL 10 – Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het Beweegfeestje nog één week door Scopo Atletico bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Scopo Atletico gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

 

ARTIKEL 11 – Het melden van bijzonderheden

Als je een Beweegfeestje van Scopo Atletico boekt, gaan we ervan uit dat de kinderen ten opzichte van leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebben, en zonder aanpassingen kunnen deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij de boeking op te geven. Je bent als boeker verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als organisatie rekening mee moeten houden etc. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat kind(eren) van verdere deelneming worden uitgesloten.

 

ARTIKEL 12 – Gebruik logo en naam

12.1. De naam “Beweegfeestje” / ‘’Scopo Atletico’’ en het logo zijn geregistreerde handelmerken

12.2. Voor gebruik van het logo en/of de naam Beweegfeestje/Scopo Atletico door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@beweegfeestje.nl of info@scopoatletico.nl. Een eventuele toestemming kan uitsluitend schriftelijk worden verleend

 

ARTIKEL 13 – Informatie Algemene Voorwaarden

13.1. De Algemene Voorwaarden van Beweegfeestje staan op de website www.beweegfeestje.nl en zijn tevens via het personeel van Scopo Atletico op te vragen.

13.2. Door inschrijving op de website verklaart de ouder van het kind de Algemene Voorwaarden van Beweegfeestje te accepteren.

13.3. Scopo Atletico is bevoegd de Algemene Voorwaarden van Beweegfeestje te wijzigen. Deze gewijzigde versie wordt door Scopo Atletico op de website www.beweegfeestje.nl gepubliceerd.

 

ARTIKEL 14 – Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op de overeenkomst tussen Scopo Atletico en de ouder alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

15.2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

15.3. Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Haarlem, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

15.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Scopo Atletico zal dan met de ouder in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 30-8-2020.