ALGEMENE VOORWAARDEN SCOPO ATLETICO

ARTIKEL 1 – Definities 

1.1 Met ‘activiteiten’ wordt bedoeld alle door Scopo Atletico georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend Sportdagen, RUIG-dagen/reeksen en Beweegfeestjes.

1.2 Met ‘de ouder’ wordt bedoeld de ouder, voogd, verzorger of begeleider van het aangemelde en/of deelnemende kind. 

1.3 Met ‘het kind’ wordt bedoeld het kind die deelneemt aan de activiteit.

1.4  Met het ‘Product’ wordt bedoeld: de vorm van een Overeenkomst, te weten een lidmaatschap, beweegfeestje, sportdag, ruig dag, leswekenkaart, rittenkaart of een eenmalige proefles waarmee een activiteit gevolgd kan worden. Een Product geeft recht op een Credit. Inschrijfgeld is eveneens een product, maar geeft geen recht op een activiteit;

1.5 Met ‘Credit’ wordt bedoeld: het recht op deelname aan een activiteit, door het afsluiten van een Product.

1.6 Met Scopo Atletico, gevestigd aan de Tappersweg 56, 2031 EV te Haarlem, wordt bedoeld de aanbieder en organisator van de activiteiten.

1.7 De website van Scopo Atletico is www.scopoatletico.nl, de website van Beweegfeestje is www.beweegfeestje.nl en de website van RUIG is www.ruig-haarlem.nl

1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Scopo Atletico en de Ouder waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn verklaard.

1.8 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar gemaakt wordt.

ARTIKEL 2 – Algemeen 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten en bevatten onder meer informatie over aanmelding voor en deelname aan Lessen

2.2 In geval van strijdigheid van bepalingen tussen deze Algemene Voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming overeenkomst en herroepingsrecht

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand doordat een Ouder via het Boekingsportaal een Product (zoals sportdag(en of een reeks) koopt en betaalt.

3.2 Indien de Overeenkomst tot stand komt, waarbij tot op dat moment uitsluitend gebruik is gemaakt van middelen voor communicatie op afstand, kan de Ouder de Overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden binnen 14 dagen (het herroepingsrecht). Als het Kind geen activiteit heeft gevolgd in die periode, is herroeping kosteloos. Als het Kind wel een activiteit heeft gevolgd, dan kan Scopo Atletico naar rato (vanaf de aanschaf van het product tot de dag van herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten in rekening brengen.

3.3 Overeenkomst kan worden herroepen door dit formulier voor ontbinding in te vullen (en te mailen naar administratie@scopoatletico.nl).

ARTIKEL 4 – Aanmelding en inschrijving 

4.1 Inschrijving vindt plaats door het invullen van het aanmeldformulier en daarmee het aanschaffen van een Product via het Boekingsportaal van www.scopoatletico.nl, www.ruig-haarlem.nl of www.beweegfeestje.nl

4.2 De Ouder is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van het Product, waaronder begrepen de juiste opgave van namen en adresgegevens.

4.3 De persoonlijke gegevens van de Ouder en het Kind worden voor administratieve, communicatieve en marketing doeleinden van Scopo Atletico gebruikt.

4.3 De aanmelding voor een activiteit wordt enkel in behandeling genomen indien het inschrijfformulier volledig is ingevuld en aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. 

4.4 Inschrijvingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

4.5 De ouder ontvangt per e-mail een bevestiging van de inschrijving. 

4.6. Scopo Atletico behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal inschrijvingen de activiteit te annuleren. 

4.7 Scopo Atletico heeft het recht om de locatie van de activiteit te wijzigen. 

4.8 Mocht de ouder via www.beweegfeestje.nl een locatie hebben geboekt, maar blijkt de locatie niet meer beschikbaar te zijn omdat deze locatie bijvoorbeeld bezet is, wordt er een alternatief aangeboden.  

4.9 Mocht een tijdslot als beschikbaar zijn aangegeven op de website, maar kan Scopo Atletico hier niet aan voldoen, worden er verschillende alternatieven besproken met de ouder(s).

4.10 Als het maximum aantal deelnemers van een activiteit is bereikt, wordt het kind op een wachtlijst geplaatst en krijgt de ouder hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, neemt Scopo Atletico contact met de ouder op.

ARTIKEL 5 – Betaling 

5.1 De hoogte van het inschrijfgeld wordt vermeld op de website van Scopo Atletico. De vermelde bedragen op de website zijn inclusief BTW. Scopo Atletico is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website.

5.2 De betaling van het inschrijfgeld is mogelijk via een eenmalige betaling via iDEAL. 

5.3 Het kind kan definitief deelnemen aan de activiteit als de betaling in goede orde is ontvangen. 

5.4 Indien voorafgaand aan de activiteit niet aan de betaling is voldaan, behoudt Scopo Atletico zich het recht voor om het kind (en de ouder) de toegang tot de activiteit te ontzeggen.

5.5 Bij annulering van de activiteit door Scopo Atletico (zie art. 4.6.) wordt het reeds betaalde geld gerestitueerd. 

ARTIKEL 6 – Verhindering, afgelasting en annulering 

6.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: 

− bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de activiteit: 25% van de aankoopsom; 

− bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de activiteit: 35% van de aankoopsom; 

− bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de activiteit: 40% van de aankoopsom; 

− bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de activiteit: 50% van de aankoopsom; 

− bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de activiteit: 75% van de aankoopsom; 

− bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de activiteit: 90% van de aankoopsom; 

− bij annulering op de dag van de activiteit of later: de volle aankoopsom. Annuleren kan alleen schriftelijk. 

6.2 Binnen het achtwekenprogramma van RUIG mag 1 activiteit verzet worden binnen een maand, mits de geplande activiteit is geannuleerd tot maximaal 24 uur voor aanvang van de activiteit. 

6.3 Bij een aanmelding voor een eenmalige activiteit is het mogelijk om de geplande activiteit te verzetten tot maximaal 24 uur voor aanvang van de activiteit. U behoudt uw tegoed om deze binnen een maand in te halen op een ander moment.

6.4 Op officiële en erkende feestdagen is Scopo Atletico gesloten.

6.5 In geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, heeft Scopo Atletico het recht om een activiteit af te gelasten. 

6.6 Bij annulering of afgelasting van een activiteit door Scopo Atletico, behoudt het Kind een Credit, die vervolgens op een ander moment is in te zetten.

6.7. Bij verhindering van de klant voor een geboekt Beweegfeestje door ziekte of een blessure is het mogelijk om de datum van het geboekte feestje te verplaatsen. Dit dient minimaal 48 uur voor oorspronkelijke aanvang van het Beweegfeestje te worden gemeld bij info@beweegfeestje.nl

ARTIKEL 7 – Overmacht 

7.1 Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming  verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Scopo Atletico of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Scopo Atletico te werk zijn gesteld, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Scopo Atletico of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Scopo Atletico te werk zijn gesteld waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd. 

7.2 Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief. 

7.3 Indien Scopo Atletico of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Scopo Atletico te werk zijn gesteld wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs  niet mogelijk is, is Scopo Atletico niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde lesgelden zullen in een dergelijk geval worden gerestitueerd. 

7.4. Scopo Atletico of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Scopo Atletico te werk zijn gesteld heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering. 

ARTIKEL 8 – Klachtenprocedure

8.1  Eventuele klachten over een Product kan de Ouder binnen 7 dagen na de activiteit indienen bij Scopo Atletico, via het e-mailadres info@scopoatletico.nl. Scopo Atletico zal de klacht in behandeling nemen en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Ouder.

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid 

9.1 Deelname aan de door Scopo Atletico georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico.

9.2 Scopo Atletico heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij Scopo Atletico. 

9.3 De activiteiten die Scopo Atletico met RUIG ontplooit zijn van dien aard dat deze niet volledig af te dekken zijn middels een verzekering. Dit betekent dat we genoodzaakt zijn iedere deelnemer aan een RUIG activiteit een eigen risico formulier te overleggen. In dit formulier staat in grote lijnen dat Scopo Atletico niet aansprakelijk is, tenzij grof nalatig, voor schade aan persoonlijke, gestolen en/of zoekgeraakte eigendommen, lijf en leden en materialen. 

9.4 Scopo Atletico is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan de activiteiten, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Scopo Atletico te werk zijn gesteld of van wier diensten door Scopo Atletico gebruik is gemaakt.

9.5 Scopo Atletico is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of materiële schade van eigendommen van de Ouder of het Kind in welke vorm dan ook.

9.6 Scopo Atletico is niet aansprakelijk voor blessures van het kind opgelopen voor, tijdens of na de activiteit, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige of tijdens de activiteit ontstane fysieke klachten.

9.7 De ouder van het kind verplicht zich om zichzelf te verzekeren tegen risico’s van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid. 

9.8 Schade aan eigendommen van Scopo Atletico, dan wel schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt door het kind of door de ouder van het kind zullen worden verhaald op de ouder van het kind. 

ARTIKEL 10 – Niet-overdraagbaar 

10.1 Producten zijn persoonlijk voor een Kind en daardoor door de Ouder niet overdraagbaar.

ARTIKEL 11 – Audio- en/of visuele opnames 

11.1 Alle foto’s en video-opnames die door Scopo Atletico tijdens de activiteiten worden gemaakt, zijn eigendom van Scopo Atletico. Dit beeldmateriaal wordt gedeeld in whatsapp groepen met Ouders van een specifieke activiteit. 

11.2 Foto’s en video-opnames uit een activiteit waar een Kind herkenbaar op staat, worden nooit, zonder expliciete toestemming van de Ouder, voor commerciële en/of promotionele doeleinden gebruikt.

ARTIKEL 12 – Gebruik logo en naam

12.1 De naam “Scopo Atletico”, ‘’RUIG’’, ‘’Beweegfeestje’’, de logo’s en de overige beeldmerken zijn geregistreerde handelsmerken.

12.2  Voor gebruik van het logo en/of de naam Scopo Atletico, Beweegfeestje of RUIG door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@scopoatletico.nl. Een eventuele toestemming wordt uitsluitend schriftelijk verleend.

ARTIKEL 13 – Email & Nieuwsbrief

Bij boeking van een activiteit abonneert u zich automatisch op de Scopo Atletico nieuwsbrief, de verjaardagsmail en de verjaardagskaart. De nieuwsbrief bevat o.a. informatie over de naderende activiteiten. U kunt zich onderaan de nieuwsbrief en de verjaardagsmail voor de nieuwsbrief en/of verjaardagsmail uitschrijven. Wilt u de verjaardagskaart niet meer ontvangen? Geef dit dan aan via info@scopoatletico.nl.

ARTIKEL 14 – Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen worden na afloop van een activiteit nog drie dagen door Scopo Atletico  bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Scopo Atletico gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel. 

ARTIKEL 15 – Medicijngebruik 

Indien uw kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang 

van de activiteit af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk  doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste  moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk. 

ARTIKEL 16 – Het melden van bijzonderheden 

Als je een activiteit van Scopo Atletico wilt gaan boeken, gaan we ervan uit dat ten opzichte 

van je leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt, en zonder 

aanpassingen kunt deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij boeking op te geven. 

Je bent als deelnemer verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger 

gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische 

bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke 

omstandigheden, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar 

wij als reisorganisatie rekening mee moeten houden etc. Als blijkt dat bovengenoemde 

bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas 

aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat je van 

verdere deelneming wordt uitgesloten. 

ARTIKEL 17 – Informatie Algemene Voorwaarden 

17.1 De Algemene Voorwaarden van Scopo Atletico staan op de website www.scopoatletico.nl, www.beweegfeestje.nl, www.ruig-haarlem.nl en zijn tevens via het personeel van Scopo Atletico op te vragen. 

17.2 Door inschrijving op één van de genoemde websites verklaart de ouder van het kind de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van Scopo Atletico te accepteren. 

17.3 Scopo Atletico is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze gewijzigde versie wordt door Scopo Atletico op de websites gepubliceerd.

ARTIKEL 18 – Toepasselijk recht en geschillen 

18.1 Op de overeenkomst tussen Scopo Atletico en de ouder alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is. 

18.2 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen. 

18.3 Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Haarlem, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft

18.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Scopo Atletico zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 september 2022.